1. https://baoangiang.com.vn/soi-noi-ngay-hoi-tuoi-tho-nam-2021-o-tinh-bien-a299286.html

3. Tuổi trẻ TV - https://tuoitre.vn/video/goc-nhin-trua-nay-trung-thu-am-ap-nghia-tinh-90053.htm 

  (Xem từ Phút thứ 10)  

https://www.facebook.com/ThienNguyenXuongRongXanh/videos/329219408187377